Husägare

När frågade du senast hur ditt hus mår?

Att måna om sitt hus är att måna om sig själv. Ditt hus har enorm betyd­else för din till­varo och ditt väl­befinn­ande. Det ska vara en plats för glädje, trygg­het i en stressig om­värld och ett skydd mot natu­rens krafter.

Tyvärr är din borg inte är så robust eller evig som du vill tro. I själva verket är ditt hus under stän­diga an­grepp från otaliga fiender.

  • Regn, vind och kyla gör vad det kan för att bryta ner det yttre för­svaret i form av fasad och tak­bekläd­nad.
  • Ålder går hårt åt många mate­rial såsom tak­papp och plast­folie, som tap­par sin håll­fast­het och tät­het mot fukt.
  • Insekter, svampar och andra mikro­biella orga­nismer är all­tid på jakt efter nya platser att bo­sätta sig på, med nedb­ryt­ning, mögel och röta som följd.

För att skydda sig mot dessa hot är det viktigt med regel­bundet under­håll… Det är bil­ligare att för­stärka skyddet som fasad­färgen ger än att byta fasad på grund av mögel och röta. Det är bil­ligare att byta tak­pappen i tid än att behöva mögel­sanera vinden. Och det är bil­ligare att hindra eller bekämpa in­sekter än att byta bärande kon­struk­tioner som blivit sönder­tuggade.

Men när är det egent­ligen dags? Byta tak gör man ju inte gärna i onödan.

Underhåll i rätt tid

För att varken agera för tidigt eller för sent gäller det att kunna bedöma när någon del i husets för­svar är på upp­häll­ning. Att läsa av ett hus skick är emeller­tid inte lätt. För att verk­ligen se de brister som finns behövs gedigen kun­skap om hus­konstruk­tion, ålders­slitage och bygg­nads­fysik.

En kvali­ficerad besikt­ningsman inne­har all den kun­skap som behövs och kan bedöma nu­varande status på ditt hus, lokal­isera brister som be­höver någon form av åt­gärd och göra dig upp­märk­sam på risker i olika kon­struk­tions­lösningar som av er­faren­het ofta leder till fram­tida skador.

Dess­utom kan du få hjälp med att ta fram en under­hålls­plan så du under lång tid fram­över kan känna dig trygg med att ditt hus på bästa sätt är rustat för de pröv­ningar det ställs inför.

Men även när en skada redan in­träf­fat kan en besikt­nings­man hjälpa dig att ta reda på vad or­saken är, skadans om­fatt­ning och hur den lämp­ligen åt­gärdas. På så sätt kan du göra bättre beställ­ningar av de hant­verk­are du an­litar. Fram­för­allt behöver du inte känna dig ut­lämnad i deras händer.

En ober­oende besikt­nings­man har inget egen­intresse i att före­slå dyrare åt­gärder än nöd­vändigt, tvärt om.

Precida finns för att du ska få ett enklare, billigare och tryggare boende.

Våra tjänster för dig som husägare*

Status­besiktning

En bygg­teknisk genom­gång från topp till tå. Alla syn­liga fel, brister och risker i huset doku­men­teras och för­klaras.

Tilläggstjänst: Fristående byggnader - 2 450 kr/st.

3 950 kr

Mer information om tjänsten kommer snart.

Fukt­besiktning

En nog­grann under­sökning samt analys av husets nu­varande fukt­status och risk för fram­tida fukt­skador.

1 950 kr

Ord: 2 950 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

Skade­utredning

Görs för att fast­ställa orsak, om­fatt­ning och lämp­lig åtgärd av ett upp­täckt fel.

Priset inkluderar 1 timme på plats, därefter +850 kr/tim.

2 450 kr

Ord: 3 950 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

Radon­mätning

En noggrann mätning av mängden radon i inom­husluften, mätningen utförs under tre månader.

690 kr

Ord: 1 250 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

*Angivna priser är inklusive moms och gäller i kombination med statusbesiktning. För separata besiktningar gäller ordinarie pris.