Garanti

När du anlitar Precida Husdiagnostik får du en obero­ende besikt­nings­för­rättare med expert­kunskaper som arbetar enligt veder­tagna metoder. Dessutom får du trygg­heten hos ett försäkrat företag som kan ersätta dig om något ändå skulle gå fel.

Det är vårt löfte till dig. Dessa fyra punkter är hörn­stenarna i allt vi gör och vår garanti till dig när du anlitar oss.

1. Oberoende

Vi är en obero­ende part när vi utför hus­besikt­ningar – genom sitt skick, byggnads­sätt och sin ålder är det huset självt som berättar hur det mår.

Det spelar alltså ingen roll om vi anlitas av dig som ska köpa, sälja eller äger huset alter­nativt av en mäklare eller annan part. Vi kommer oavsett ge samma ut­låtande för samma hus.

Själv­klart frågar vi efter all fakta nu­varande ägare kan ha om huset men det är också allt. Bedöm­ningar gör vi endast utifrån fakta som exempel­vis byggnads­år samt våra egna observa­tioner och byggnads­tekniska kun­skaper.

Vårt upp­drag är att presen­tera en så sann bild som möjligt av varje hus vi besiktar

2. Expert­kunskaper

Vår besikt­nings­man, Daniel Östervall, är ut­bildad ingenjör vid Linköpings Tekniska Högskola såväl som ut­bildad och god­känd fukt- och över­låtelse­besikt­nings­man av Svenska Bygg­ingenjörers Riks­förbund, SBR.

Som medlem i SBR och deras expert­grupp för över­låtelse­besikt­ning får Daniel konti­nuerlig kompetens­utveck­ling vid för­bundets årliga symposium i ämnet. Dess­utom kan han ta hjälp av SBR:s samlade expertis om bedöm­nings­svårig­heter dyker upp i en­skilda fall.

Daniel besitter dessutom gedigen el­kunskap då han under många år arbetat som el­konstruktör med att skapa säkra, energie­ffektiva och smarta lösningar för så väl fastig­heter som indu­strier. El­teknik och nog­grann­het är två av hans mellan­namn.

För övrigt äger, för­valtar och hyr han ut bo­städer privat. Han har genom­fört ett antal större reno­veringar och om­bygg­nationer så väl som byggt hus från grunden. Att skapa säkra, praktiska och bekväma hem är således en såväl profes­sionell som personlig strävan.

Vi kombin­erar offi­ciella ut­bild­ningar, praktisk erfaren­het, bransch­nätverk och ett genuint intresse

3. Vedertagna metoder

Våra tjänster utförs gene­rellt enligt ABK 09 som omfattar all­männa bestäm­melser för konsult­tjänster inom arkitekt- och ingenjörs­verksamhet. Bestäm­melserna är ut­arbetade och antagna av bransch­organisa­tionen Byggandets Kontrakts­kommitté och täcker vad ett tjänste­kontrakt ska inne­hålla gällande t.ex. ett upp­drags om­fattning, tid, pris, rätt till resul­tat samt tviste­lösning.

Undan­taget till denna regel är över­låtelse­besikt­ningar som utförs enligt SBR:s modell speciellt fram­tagen för dessa besikt­ningar. I modellen ingår avtals­villkor, mallar samt arbets­metodik.

Vårt svenska rätts­väsende ser SBR:s modell som bransch­stand­ard för hur en över­låtelse­besikt­ning ska utföras. Genom att följa modellen kan vi alltså garan­tera hög kvali­tet på våra besikt­ningar. Likaså vår status­besikt­ning utförs med denna metod som grund även om den avtals­mässigt går under ABK 09.

Dess­utom utförs våra fukt­besikt­ningar uti­från mallar fram­tagna av SBR.

Efter­levnad av myndig­heters samt bransch­organisa­tioners regler och standarder borgar för hög kvalité

4. Ansvars­försäkring

Skulle vi vara försumliga eller av någon anledning inte utföra vårt uppdrag på ett fack­manna­mässigt sätt kan du få rätt till ersätt­ning.

Vi inne­har både en ansvars­försäkring för tekniska konsulter, vilken gäller för alla tjänster som går under ABK 09, och en speciell ansvars­försäkring för alla över­låtelse­besikt­ningar vi utför.

Du behöver alltså inte oroa dig för att vi av någon an­ledning inte ska kunna betala om du fått rätt till skade­stånd från oss, vi har ett stort försäkrings­bolag bakom oss hela vägen.

Länsförsäkringar, som vi använder genom SBR Försäkringar, har dess­utom sam­arbetat med SBR i över 15 år och besit­ter med andra ord stor kompetens kring de tjänster vi utför.

Vår innerliga strävan är dock att aldrig behöva nyttja våra för­säkringar utan se till att du alltid får en så sann bild av huset vi besikt­igar som möjligt. Först då kan du ta rätt beslut för dig och först då har vi lyckats med vårt uppdrag.

Branschspecifika ansvarsförsäkringar ger trygghet hela vägen