Integritetspolicy

Personuppgifter

Precida Husdiagnostik är person­upp­gifts­an­svarig för behand­lingen av person­upp­gifter på denna webb­plats. Informa­tion om hur du kon­taktar Precida finns under länken "Kontakt" högst upp på sidan.

Person­uppgifter (namn, adress, tele­fon­nummer, e-post och fastig­hets­beteck­ning) som lämnas i sam­band med bokning av tjänst (besikt­ning) sparas endast så länge det krävs för admi­nistra­tionen, det vill säga ut­skick av upp­drags­bekräft­else, villkor, besikt­nings­utlåt­ande och fak­tura.

Under­skriven upp­drags­bekräft­else för över­låtelse­besikt­ning sparas 2 år från slut­fört upp­drag. Upp­drags­bekräft­elser för övriga tjänster sparas i 10 år från slut­fört upp­drag. Efter­som vi tar betalt för våra tjänster sparas fak­tura­under­laget enligt gällande bok­förings­regler.

Precida Husdiagnostik lämnar aldrig ut dina person­upp­gifter till tredje part.

Vill du veta om Precida Husdiagnostik be­hand­lar person­upp­gifter om dig, skicka en under­tecknad begäran till oss. Du har rätt att begära informa­tion om person­upp­gifter som be­hand­las om dig hos oss och att få upp­gifter rättade.

Användning av kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten text­fil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att för­bättra webb­platsen för använ­daren, till exempel för att kunna an­passa en webb­plats efter besök­arens önske­mål och val.

En perma­nent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessions­kaka lagras till­fälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webb­sida. Sessions­kakor för­svinner när du stänger din webb­läsare.

Det är inte nöd­vändigt att tillåta kakor för att använda Precida Husdiagnostiks webb­plats. Om du inte vill tillåta kakor kan du välja att ändra inställ­ningar i din webb­läsare så att de inte accept­eras.

Nedan kakor används på Precida Husdiagnostiks webb­plats.

Google Analytics

Google Analytics är installerat på denna webb­plats. Programmet använder en upp­sättning kakor för att samla in informa­tion och rapport­era använd­nings­statistik utan att person­ligen identi­fiera en­skilda besök­are på sidan.

Den kaka som huvud­sak­ligen används av Google Analytics är den perma­nenta kakan __ga vilken används för att sär­skilja använd­are och har en för­fallo­tid på 2 år.

Du kan läsa mer om vilka kakor som används och för vad på Googles sida Google Analytics Cookie Usage on Websites.