Köpare

Husköp är ingen lätt sak

Huset ska ligga på rätt ställe, vara i rätt storlek, ha rätt stil och inte minst säljas till rätt pris­lapp. För att ekva­tionen ska gå ihop måste man nästan alltid kompro­missa om något.

Lätt att glömma i allt­ihop är vad som faktiskt står på tur när du väl står där med nyckeln i handen. Hur gammalt var taket nu igen? Finns det risk att tak­pappen börjar bli spröd så du borde vara beredd på en läcka, eller snarare på att lägga om taket snart?

Problem­områdena i ett hus är många och ofta är det fukt­vand­ring eller kondens­ering som är boven. Finns det risk för mögel på vinden eller i kryp­grunden? Kan du inreda källaren och hur står det egent­ligen till med det där bad­rummet?

Vet du med andra ord vad det är du ger dig in i? Du köper näm­ligen huset i det skick det är den dag du skriver på kon­traktet. All renov­ering huset kräver utifrån det måste du själv ha koll på och kunna bekosta.

Visst finns det dolda fel som säljaren kan bli ersätt­nings­skyldig för men det är strikt reglerat vad som räknas som ett dolt fel. Som köpare har du nämligen en omfatt­ande under­söknings­plikt (Jordabalken 4 kap. 19 §).

Din undersökningsplikt

Fel och brister som går att upp­täcka vid en nog­grann under­sökning av huset eller som man kan vänta sig finns med tanke på husets ålder och slitage är inga dolda fel utan sånt du för­väntas vara med­veten om.

Du kan alltså inte få ersätt­ning för en upp­stådd fukt­skada på vinden om du inte kontroll­erat vinden innan köpet och kan påvisa att skadan varken var möjlig att upp­täcka eller borde ha för­väntats.

Inte heller kan du kräva ersätt­ning för fel man idag vet beror på de konstruk­tions­sätt som användes när huset byggdes eller renov­erades — om konstruk­tionen då var normal och accept­erad. Såna fel anses nämligen du som köpare kunna förutse.

För att uppfylla din under­söknings­plikt behövs alltså gedigen kunskap om hus­konstruk­tion, ålders­slitage och byggnads­fysik såväl som godkända respektive icke-godkända byggnads­sätt genom tiderna.

Med andra ord är det ingen lätt sak att bedöma ett hus men det är inget lagen tar hänsyn till. Kan du inte bedöma huset själv är det ditt ansvar att ta hjälp för att upp­fylla din under­söknings­plikt.

Och det är därför Precida finns — vi hjälper dig till en tryggare husaffär.

Våra tjänster för dig som ska köpa hus*

Överlåtelse­besiktning

En bygg­teknisk genom­gång från topp till tå. Alla syn­liga fel, brister och risker i huset doku­men­teras och för­klaras.

Tilläggstjänst: Fristående byggnader - 2 450 kr/st.

6 850 kr

Mer information om tjänsten kommer snart.

Fukt­besiktning

En nog­grann under­sökning samt analys av husets nu­varande fukt­status och risk för fram­tida fukt­skador.

1 950 kr

Ord: 2 950 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

Skade­utredning

En för­djupad under­sökning av ett upp­täckt fel med syfte att fast­ställa orsak, omfatt­ning och lämplig åtgärd.

Priset inkluderar 1 timme på plats, därefter +850 kr/tim.

2 450 kr

Ord: 3 950 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

Köpar­genomgång

Överta ett besikt­nings­utlåt­ande och rek­lama­tions­rätten när sälj­aren redan låtit göra en besikt­ning.

2 950 kr

Mer information om tjänsten kommer snart.

*Angivna priser är inklusive moms och gäller i kombination med överlåtelsebesiktning. För separata besiktningar gäller ordinarie pris.