Om webbplatsen

Integritetspolicy

Precida Husdiagnostik är person­uppgifts­ansvarig för behand­lingen av person­uppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar Precida finns under rubriken "Kontakt" längst upp på sidan.

Person­uppgifter (namn, adress, telefon­nummer, e-post och fast­ighets­beteck­ning) som lämnas i sam­band med bokning av tjänst (besiktning) sparas endast så länge det krävs för administra­tionen, det vill säga ut­skick av upp­drags­bekräft­else, villkor, besikt­nings­utlåtande och faktura.

Under­skriven upp­drags­bekräft­else för över­låtelse­besikt­ning sparas 2 år från slut­fört upp­drag. Upp­drags­bekräft­elser för övriga tjänster sparas i 10 år från slut­fört upp­drag. Efter­som vi tar betalt för våra tjänster sparas faktura­under­laget enligt gällande bok­förings­regler.

Precida Husdiagnostik lämnar aldrig ut dina person­uppgifter till tredje part.

Vill du veta om Precida Husdiagnostik behandlar person­uppgifter om dig, skicka en under­tecknad begäran till oss. Du har rätt att begära informa­tion om person­uppgifter som behandlas om dig hos oss och att få upp­gifter rättade.

Användning av kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att för­bättra webb­platsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webb­plats efter besök­arens önske­mål och val.

En perma­nent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En sessions­kaka lagras till­fälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webb­sida. Sessions­kakor för­svinner när du stänger din webb­läsare.

Det är inte nöd­vändigt att tillåta kakor för att använda Precida Husdiagnostiks webb­plats. Om du inte vill tillåta kakor kan du välja att ändra inställ­ningar i din webb­läsare så att de inte accept­eras.

Nedan kakor används på Precida Husdiagnostiks webb­plats.

Kakor i Google Analytics

Google Analytics är installerat på denna webb­plats. Programmet använder en upp­sättning kakor för att samla in informa­tion och rapport­era användnings­statistik utan att person­ligen identi­fiera enskilda besökare på sidan.

Den kaka som huvud­sakligen används av Google Analytics är den permanenta kakan __ga vilken används för att särskilja användare och har en förfallotid på 2 år.

Du kan läsa mer om vilka kakor som används och för vad på Googles sida Google Analytics Cookie Usage on Websites.