Säljare

Lyckas med försäljningen

Inte nog med att så många som möjligt ska vilja köpa ditt hus, de ska dess­utom vara beredda att betala så mycket som möjligt. Och själv­klart utan en massa krångel, som att en köpare hoppar av affären eller plötsligt vill ha ett pris­avdrag.

För de flesta av oss är hus­affärer de största affärer vi är med om i livet. En lyckad försälj­ning bygger så­ledes på att köparen känner sig trygg med huset du säljer. Då får du mest betalt och minst krångel. En god början är att till­sammans med husets alla för­delar även upp­lysa köparen om de fel och brister du känner till.

Har du i förväg låtit en oberoende besikt­nings­man bedömma husets nu­varande status får du dess­utom ett offi­ciellt under­lag som mini­merar osäker­heten, fråge­tecken och risken för fram­tida tvister hos både dig själv och köparen. Själv får du också chansen att åt­gärda mindre fel och bris­ter du inte tänkt på inför för­sälj­ningen och kan där­med höja värdet på huset.

Alter­nativt kan du ta fram en offert på en åtgärd. Genom att redan inför för­sälj­ningen vara med­veten om ett fel samt kost­naden för att åtgärda felet kan du skapa trygg­het hos köparen och undvika att hamna i den pris­diskus­sion som kan uppstå om köparen själv får upp­täcka felet.

Med husets alla för- och nack­delar uppe på bordet skapar du inte bara trygg­het under affären. Som säljare har du näm­ligen ansvar för dolda fel i ditt gamla hus i 10 år efter för­sälj­ningen (Jorda­balken 4 kap. 19 §).

Glöm och gå vidare

När du väl sålt ditt hus och flyttat ut vill du så klart fokus­era på ditt nya hem och det som ligger fram­för dig. Ty­värr är det inte all­tid så enkelt.

När du säljer en bil kan du glömma alla bekym­mer i samma stund nyck­eln byter hand, säljer du ett hus kvar­står ett stort ansvar även efter att affären är av­slutad. Som hus­sälj­are har du ansvar för alla fel och brister som vid för­sälj­ningen inte gått att upp­täcka utan in­grepp i huset och som inte kunnat för­väntas med hän­syn till husets kon­struk­tion eller ålder. Så kallade ”dolda fel”.

Dolda fel leder ofta till kost­samma åt­gärder och att behöva reno­vera sitt gamla hus är ett mar­dröms­scenario ingen vill råka ut för. För att i största möjliga mån undvika såna över­rask­ningar kan du flytta ansvar­et från dig till köp­aren för alla fel du känner till genom att upp­lysa om dem.

Bedöma ett hus är emeller­tid inte lätt. För att verk­ligen se de brist­er som kan finnas behövs gedigen kun­skap om hus­kon­struk­tion, ålders­slitage och bygg­nads­fysik, såväl som god­kända och icke-god­kända bygg­nads­sätt genom tid­erna.

Genom att ta hjälp av en kvali­ficerad besikt­nings­man får du till­gång till all denna kun­skap.

Och det är därför Precida finns — vi hjälper dig till en tryggare husaffär.

Pst... som grädde på moset är besikt­nings­kost­nader vid för­sälj­ning av hus av­drags­gilla.

Våra tjänster för dig som ska sälja hus*

Överlåtelse­besiktning

En bygg­teknisk genom­gång från topp till tå. Alla syn­liga fel, brister och risker i huset doku­men­teras och för­klaras.

Tilläggstjänst: Fristående byggnader - 2 450 kr/st.

6 850 kr

Mer information om tjänsten kommer snart.

Fukt­besiktning

En nog­grann under­sökning samt analys av husets nu­varande fukt­status och risk för fram­tida fukt­skador.

1 950 kr

Ord: 2 950 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

Skade­utredning

Görs för att fast­ställa orsak, om­fatt­ning och lämp­lig åtgärd av ett upp­täckt fel.

Priset inkluderar 1 timme på plats, därefter +850 kr/tim.

2 450 kr

Ord: 3 950 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

Radon­indikering

En indikativ mätning av mängden radon i inom­husluften, mätningen utförs under sju dagar.

690 kr

Ord: 1 250 kr
Mer information om tjänsten kommer snart.

*Angivna priser är inklusive moms och gäller i kombination med överlåtelsebesiktning. För separata besiktningar gäller ordinarie pris.